Ứng dụng

Ứng dụng các vật liệu trong thi công hạng mục trồng cây ngoài trời yêu cầu thoát nước chống ngập úng

Các lớp vật liệu trong thi công hạng mục trồng cây trên mái hoặc trồng cây sảnh hiên ngoài trời và trồng cây trong bồn trồng hoa