Phương pháp thi công màng chống thấm HDPE

Phương pháp thi công màng chống thấm HDPE

Phương pháp thi công màng chống thấm HDPE

Phương pháp thi công màng chống thấm HDPE

Toàn bộ nền và mái phải thiết kế hệ thống tiêu thoát nước ngầm. Các rãnh thoát nước này dẫn đến giếng bơm hoặc thoát trực tiếp.

Thi công màng chống thấm HDPE sử dụng các phương pháp thi công sau:

Hàn khò màng chống thấm HDPE

Hàn khò màng chống thấm HDPE

Hàn khò màng chống thấm HDPE là hình thức khò nóng màng chống thấm để màng HDPE chảy ra dính vào nền, sàn hoặc giữa 2 màng chống thấm HDPE với nhau

Hàn kép màng chống thấm HDPE

Hàn đùn màng chống thấm HDPE

Hàn đùn là hình thức sử dụng dây hàn HDPE để tạo chất kết dính giữa màng chống thấm HDPE với mặt nền hoặc giữa hai lớp màng chống thấm HDPE với nhau

Hàn kép màng chống thấm HDPE

Thi công hàn màng chống thâm HDPE

Hàn kép là hàn hai mép màng chống thấm HDPE bằng máy hàn nhiệt có 2 bánh xe nhiệt chạy song song với nhau:

Khò màng chống thấm HDPE

Hàn khò màng chống thấm HDPE

Dán màng chống thấm HDPE

Dán màng chống thấm HDPE